De Canon van Dordrecht is voor slechts € 7,95 ook in boekvorm verkrijgbaar. Bestel hier. 
 
 
Literatuur en bronnen
 
 
Court de la, Pieter en Witt de, Johan Interest van Holland, ofte Gronden van Hollands-Welvaren Aangewezen door V.D.H. Joan. Cyprianus van der Graft, Amsterdam (1662) Volledige weergave via Google Books.
Witt de, Johan en Beaumont van, Simon, Bericht van de Heer Raedt-Pensionnaris Johan de Witt, Noopende de Secrete Correspondentie-Penningen: nevens de verklaringe van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raeden dier-wegen gedaen, 's-Gravenhage (augustus 1672). Volledige weergave via Google Books.
onbekend, Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende omtrent der saecken tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgijn tot Piershil en Mr. Cornelis de Witt, Ruward van Putten, Nopende de comporatie tegens Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien. (1672). Volledige weergave via Google Books (Google geeft aan dat de schrijver Hagius is, maar dat is niet te achterhalen uit de digitale kopie).
Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt. Beginnende dit Volumen met den aanvangh van den jare 1672, En eyndigende met het uyt-eynde, van den jare 1672 (1672). Volledige weergave via Google Books.
Decker, Coenraed, Het swart Toneel-gordyn, opgeschoven voor de Heeren Gebroederen Cornelis en Johan de Witt (1676). Volledige weergave via Google Books.
Vivien, Catalogus Van Boeken inde Bybliotheque Van Mr. Jan de Witt (jaartal onbekend). Volledige weergave via Google Books.
Hoeven van der, Emanuel, Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van der Lande van Putten, enz. enz. en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. (tweede en verbeterde druk) Jan ten Hoorn, Amsterdam (1708). Volledige weergave via Google Books.
Oudaan, Joachim, De Haagsche Broeder-Moord of Dolle Blydschap (1717). Volledige weergave via Google Books.
anoniem, Gedenkwaerdige stukken, wegens Den moordt der Heeren Cornelis en Johan de Witt Dienende tot opheldering van 't Treurspel, genoemt de Haagsche Broedermoordt, of dolle blydschap. Schrijver is anoniem, doch vermeld wordt dat de afgedrukte stukken verzameld zijn door Gerard Brand. (jaartal onbekend). Volledige weergave via Google Books.
Water vande, W., Resolutien van consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland, genomen sedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt als Raedt-Pensionnaris van haer Ed. Gr. Mog. Dienende zowel voor de toekomende als tegenwoordige tyt, beginnende met den tweden Augusti 1653 ende eyndigende met den negentienden December 1668, Amsterdam en 's-Gravenhage (1719). Volledige weergave via Google Books.
Scheurleer, Hendrick, Brieven, geschreven ende gewisselt tussen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder Van Hollandt en West-Vrieslandt en den Gevolmaghtigden van der Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vrankrijck, Engelandt, Sweden, Denemarken, Poolen, enz. Beginnende met den jaere 1652, tot het jaer 1669. incluys Eerste Deel. Raekende de negociatien van de Heeren W. Boreel en C. van Beuningen, in Vrankrijck. Hendrick Scheurleer, 's-Gravenhage (1723). Volledige weergave via Google Books.
Luzac, Elie, De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, tot zyn vaderland en desselfs vryheid, ter gelegenheid van twee boekjes over ’s mans karakter in ’t licht gezonden, uit zyne daaden naagespoort. Elias Luzac, Leiden (1757).
Luzac, Elie, Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, zoals het in het Werkje genaamd de zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, tot zyn vaderland en desselfs vryheid, ter gelegenheid van twee boekjes over ’s mans karakter in ’t licht gezonden, uit zyne daaden naagespoort, vervat is, ... Elias Luzac, Leiden (1757). Volledige weergave via Google Books.
Wagenaar, Jan, Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graave d’Estrades en andere geschriften. Amsterdam (1757). Volledige weergave via Google Books.
Varon, M.F.L. en Bakhuysen, H., De Witten-Oorlog: Zynde een Getrouw Verhaal van 't geene een Amsterdams Heer onlangs op zyn Haagse Reize nopens het Karakter Van Den Raad-Pensionaris De Witt; Aldaar is weedervaaren in 's Gravenhage (1757). Volledige weergave via Google Books.
Wagenaar, J., Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, XIV, Amsterdam (1770). Volledige weergave via Google Books.
Wolff-Bekker, Elisabeth (Betje Wolff), De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, Reden (1772).
De Witt, Johan, Staetsstukken uit de pen van Mr. Johan de Witt, in leven raedpensionaris van Holland (1794).
Wyn, H., Lambrechtsen, N.C. en anderen Bijvoegsels en aanmerkingen voor het dertiende deel der vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, p. 71–87 (opmerking: verwijst naar uitgave van deel 13 uit 1794) (1794). Volledige weergave via Google Books.
Loots, C., De volkswoede, toegezongen aan de nagedachtenis van de gebroeders De Witt (1802).
Loosjes, Adriaan Pzn., Johan de Witt, raadpensionaris van Holland. Haarlem (1805). Volledige weergave via Google Books.
Hall van, Floris Adriaan, Lofrede op Johan de Witt (S. l.) (1819).
Scheltema, Jacobus, Iets, over den schoenlapper, die de lijken van C. en J. de Witt van het groene zoodje hielp afnemen en thuisbrengen. In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828).
Simons, P., Johan de Witt en zijn tijd (3 dln.; S. l.) (1832–1842). Volledige weergave derde deel via Google Books.
Bilderdijk, Willem, Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands (deel X).
Kinschot van, G.L.F., Stukken betreffende het rechtsgeding gevoerd tegen Cornelis de Witt, beschuldigd van aanslag op het leven van Willem III, in het jaar 1672. In: Berichten van het Historisch Gezelschap te Utrecht. Tweede deel, eerste stuk, p. 15–47. Kemink en Zoon, Utrecht (1849). Volledige weergave via Google Books.
Dumas, Alexandre père, La Tulipe noire, Baudry, Parijs (1850) Volledige Engelstalige weergave via Google Books.
Knottenbelt, W.C, Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Wit. J.H. Gebhart en Co, Amsterdam (1862). Volledige weergave via Google Books.
Kroon, A.W., Jan de Witt contra Oranje 1650–1672. Jan de Brouwer, Amsterdam (1868). Volledige weergave via Google Books.
Andriessen, Pieter Jacob, De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering (1885).
De Witt, Johan, Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten. In: Feest-gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam. Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem (1879).
Busken Huet, Conrad, Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw (hoofdstuk 4, VIII). H.D. Tjeenk Willink, Haarlem (1882–1884).
Wichers, L., 'Bijzonderheden betreffende den moord der gebroeders De Witt’, Jaarboek Die Haghe, p. 96–112 (1894).
Japikse, Nicolas, De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660–1665 (1900) dissertatie.
De woonhuizen der De Witten. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1913. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Het geslacht De Witt. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1913. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Japikse, Nicolas, Johan de Witt, Amsterdam (1915).
Gelder van, H.E., Johan de Witt als Hagenaar. In: Jaarboek Die Haghe, p. 78 en verder (1919).
Iets over het huwelijk van Mr. Johan de Witt in 1655. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1920. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De Moord in Den Haag (Gebr. De Witt) Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1922. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Johan de Witt, Dordtenaar of Delvenaar? Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 21-6-1924. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Japikse, Nicolas, Johan de Witt, (tweede en verbeterde druk), Amsterdam (1928).
Gelder van, H.E., Schutterij en Magistraat in 1672. In: Jaarboek Die Haghe (1937).
Oudendijk, K. Johanna, Johan de Witt en de zeemacht, Amsterdam (1944).
Leven en noodlot van een ongeëvenaard staatsman. C.J. van Roosendaal, Dordrechtsch Nieuwsblad, 22-9-1950. (Augustijnenhof ordner C)
Geyl, Pieter, De Witten-Oorlog, een pennestrijd in 1757 (1953).
Brummel, L., ‘Rondom Joachim Oudaan's Haagsche Broeder-Moord’ In: Opstellen aangeboden aan F.K.H. Kossmann, Den Haag (1958).
Melles, J., Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid, 1628–1692, Utrecht (1958).
Haijer, J.E., ‘De moord op de gebroeders De Witt.’ In: Spiegel Historiael nr. 7/8, p. 417–424 (1967).
Roorda, D.J., Het rampjaar 1672, Bussum (1971).
Schaap, Dick en Berg van de, Teun, Johan de Witt: een volmaakt Hollander, Teleboek, Bussum (1972).
Fruin, Robert, De oorlog van 1672. Wolters-Noordhoff (1972). Volledige weergave via Google Books.
Afstammelingen van de gebroeders De Witt. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Het stamhuis van de De Witten. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
De gebroeders De Witt. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Romein, Jan en Romein-Verschoor, Annie, Ruwaard van de Vrijheid. In: Erflaters van onze beschaving, p. 371–396, Leiden (1977).
Rowen, Herbert H., Johan de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625–1672. Princeton (1978).
Timman, J., ‘Een Nederlandse lynchmassa’. In: Intermediair nr. 35, p. 1–13 (1979).
Blom, Herman e.a., Joachim Oudaan. Haagsche Broeder-moord of Dolle Blydschap, Utrecht (1982).
Dekker, Rudolf, Holland in beroering. Oproeren in de 17e en 18e eeuw, Baarn (1982).
Gemert van, Lia, De Haagsche Broeder-Moord: Oranje ontmaskerd. In: Literatuur 1, p. 268–276 (1984).
Rowen, Herbert H., John de Witt – Statesman of the „True Freedom“. Cambridge University Press (1986).
Kok, M. en Van Halm, J., Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad, Haarlem (1988).
Israel, Jonathan I., The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall: 1477–1806. Clarendon Press, Oxford (1995).
Vroom, W. Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken, Nijmegen (1997).
Muller, E., 'Liever een gordijn geschoven voor het akeligst schouwtoneel…'. De moord op de gebroeders De Witt in de schilderkunst van de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw XXII (1998).
Dreiskämper, Petra, Redeloos, Radeloos, Reddeloos. De Geschiedenis van het Rampjaar 1672. Verloren Verleden (1998).
Beeldsnijder, Ruud, De tong van Johan de Witt. Een politieke afrekening. In: Onvoltooid verleden, p. 23–24 (juli/augustus 2000).
Grootendorst, W. Albert, Jan de Witt's Elementa Curvarum Linearum, Liber Primus. Springer Verlag, New York (2000).
Prud’homme van Reine, Ronald, Schittering en schandaal. Biografie van Maerten en Cornelis Tromp, Amsterdam/Antwerpen (2001).
Panhuysen, Luc en Zijlmans, Jori, Een beladen proces, Cornelis de Witt in de Gevangenpoort. In: Spiegel Historiael, jrg. 38, p. 310–315 (juli/augustus 2003).
Johan de Witt nader bezien. (Was Johan de Witt wel of niet geboren Dordtenaar?). Cees Esseboom, 2004. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Haan de, Jaap, Van staatsgezind tot liberaal. De beeldvorming over Johan de Witt in de revolutietijd (1757–1840). In: BMGN 120 (2005) 1, 28–47. Volledige weergave via internet.
Panhuysen, Luc, De Ware Vrijheid, De levens van Johan en Cornelis de Witt. Atlas, Amsterdam (2005).
Postma, Mirte, Johan de Witt en Coenraad van Beuningen – Correspondentie tijdens de Noordse oorlog (1655–1660). Scriptio Verlag (2007).
Reinders, Michel, Printed Pandemonium. The Power of the Public and the Market for Popular Political Publications in the Early Modern Dutch Republic (2008) dissertatie.
Braake ter, Serge, Manifest van de Ware Vrijheid. De Deductie van Johan de Witt uit 1654. Sonsbeek Publishers (2009).
Reinders, Michel, Gedrukte Chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672, Amsterdam (2010).
Harms, Roeland, Pamfletten en publieke opinie, Massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam University Press (2011). Volledige weergave via Google Books.
Haan de, Jaap, 'De Ware Vrijheid omringd door vorsten. De Deductie van Johan de Witt'. In: Kleio 52 (2011) 7, 60-64.
Dordtse politici, Johan de Witt. Jan Willem Boezeman, 2012. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 42.
Panhuysen, Luc, Rampjaar 1672, Hoe De Republiek Aan De Ondergang Ontsnapte, Atlas, Amsterdam (2012).
Prud’homme van Reine, Ronald, Moordenaars van Jan de Witt, de zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw. Arbeiderspers, Utrecht (2013).
Dordt niet zo republikeins. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 5-2-2013. (RAD)
Republikeinse schobbejakken. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 24-2-2015 (RAD)
Haan, Jaap de, Intriganten in de Oostzee. In: Historisch Nieuwsblad 24 (2015) 2, 20-27. Volledige weergave via Historisch Nieuwsblad.
De held van Chatham. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 27-6-2017 (RAD)
DNA-onderzoek Anna van den Corput in Grote Kerk. Jan Willem Boezeman, 2019, Tijdschrift Dordts Geboren nr. 9.
De beker van Cornelis. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 17-7-2019. (RAD)
De gebroeders De Witt op latere leeftijd. 2020. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 73.
Niets veranderlijker dan ethiek. Jan Willem Boezeman, 2020. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 74.
 

(RAD: Bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

 

Enkele van deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof